Vedtægter for Støtteforeningen ”Grimstrup Forsamlingshus Venner”

§1.

Foreningens navn: Grimstrup Forsamlingshus’ Venner.

Foreningens hjemsted er Grimstrup by og sogn.

§2.

Foreningens formål er at yde økonomisk støtte til bevarelse af Grimstrup Forsamlingshus, efter samråd med Grimstrup Forsamlingshus bestyrelse.

§3.

Som medlem kan optages enhver som kan tilslutte sig foreningens formål.

§4.

Stemmeret til generalforsamlingen har alle medlemmer. Ethvert medlem er valgbar til bestyrelsen.

§5.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der v ælges for 2 årige perioder, således at der hvert år afgår 2 eller 3 medlemmer. Der vælges 2 suppleanter. Der vælges 1 revisor for 1 år ad gangen.

§6.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§7.

Regnskabsåret følger Grimstrup Forsamlingshus regnskabsår.

§8.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes i Grimstrup Forsamlingshus hvert år inden d. 1.3. og indkaldes med 8 dages varsel i den lokale presse.

Dagsorden for ordinær generalforsamling er:

1.       Formanden beretning

2.       Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

3.       Indkomne forslag

4.       Valg til bestyrelse

5.       Evt.

For at indkomne forslag kan behandles på generalforsamlingen, skal forslaget være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§9.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, såfremt denne skønner det fornødent, ligesom halvdelen af medlemmerne kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse og offentliggørelse sker på samme måde, som ved ordinær generalforsamling.

§10.

Foreningen kan kun opløses når det vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær generalforsamling, der afholdes med mindst 14 dage og højst 3 måneders mellemrum, og når mindst ¾ af de fremmødte stemmer herfor.

Ved opløsning af foreningen tilfalder foreningens aktiver Grimstrup Forsamlingshus.

 

Vedtaget på generalforsamlingen. (Stiftende 24.02. 1987)