Vedtægter for Foreningen Grimstrup Forsamlingshus

§1.

Selskabets navn er Foreningen Grimstrup Forsamlingshus.

§2.

Foreningens hjemsted er Grimstrup, 6818 Årre, Esbjerg Kommune

§3.

Foreningens formål er at eje forsamlingsbygningen, der udlejes til kulturelle og festlige formål, samt give mulighed for at afholde sociale arrangementer for borgere i byen og et naturligt opland hertil.

§4.

Alle personer i Grimstrup by og et naturligt opland hertil kan være medlemmer.

§5.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i Grimstrup hvert år inden d. 1.3. og indkaldes med 8 dages varsel ved hustandsomdeling, samt lokalforankrede digitale medier og på foreningens officielle hjemmeside.

Ved generalforsamlingen har alle medlemmer én stemme.

Dagsorden for ordinær generalforsamling er som minimum:

  1. Valg af dirigent og evt. stemmetæller

  2. Formandens beretning

  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

  4. Indkomne forslag

  5. Valg til bestyrelse

  6. Valg af revisor

  7. Evt.

For at indkomne forslag kan behandles på generalforsamlingen, skal forslaget være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, såfremt denne skønner det fornødent, ligesom mindst 25 stemmeberettigede medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse og kundgørelse sker på samme måde, som ved ordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden.

§6.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Efter 1 års forløb afgår skiftevis 2 medlemmer og det følgende år 3 medlemmer. De afgående medlemmer kan genvælges. Der vælges 1 suppleant for 1 år ad gangen. Revisor vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og kasserer. Bestyrelsen er pligtig til at varetage foreningens interesser og er bemyndiget til at tegne foreningen, herunder at underskrive låne- og pantedokumenter i foreningens navn. Dog skal bygningsudvidelse godkendes på foreningens generalforsamling.

Bestyrelsen fastsætter vederlag for udleje af forsamlingshuset til medlemmer og ikke-medlemmer.

§7.

Ændringer i nærværende vedtægter kan kun ske, når forslag til vedtægtsændringer er konkret beskrevet i indkaldelsen. Det skal tydeligt fremgå, hvad ændringerne går ud på i forhold til tidligere vedtægter, og hvorfor vedtægtsændringerne ønskes. Desuden skal 2/3 af de ved den varslede generalforsamling fremmødte stemmeberettigede stemme for forslaget.

Forslag til opløsning af foreningen kan alene vedtages ved simpel stemmeflerhed af de, på 2 generalforsamlinger, der afholdes med mindst14 dage og højst 3 måneders mellemrum, mødte stemmeberettigede personer.

Opløsende Generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling.

Ved opløsning af foreningen tilfalder evt. overskydende likviditet godgørende formål, der kan komme borgerne i Grimstrup til gode. Generalforsamlingen vedtager, hvorledes overskydende midler fordeles.

§8.

Medlemmerne hæfter alene med deres kontingent.

§9.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

 

Vedtaget på Generalforsamling.

Grimstrup, den 26-02-2024